ghm.follow.io
Interfaces 
OutputDestination
Classes 
FilterableOutputDestination
FilteredDestination
JTextComponentDestination
JTextPaneDestination
PrintStreamDestination